Tham gia

Chơi Cửu Tinh Có Quà Liền Tay

26/06

Tài khoản thân thiết nhận quà Cửu Tinh Vô Song

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 3Q

Đẳng cấp nhân vật tại 3QPhần thưởng tại Cửu Tinh
1 – 8 Hộp quà Cửu Tinh 1
9 – 16 Hộp quà Cửu Tinh 2
17 – 23 Hộp quà Cửu Tinh 3
Trên Lv 23 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Gunny

Đẳng cấp nhân vật tại GunnyPhần thưởng tại Cửu Tinh
1 – 20 Hộp quà Cửu Tinh 1
21 – 40 Hộp quà Cửu Tinh 2
41 – 50 Hộp quà Cửu Tinh 3
Trên Lv 51 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2S

Đẳng cấp nhân vật tại 2SPhần thưởng tại Cửu Tinh
1 – 50 Hộp quà Cửu Tinh 1
51 – 100 Hộp quà Cửu Tinh 2
101 – 150 Hộp quà Cửu Tinh 3
151 - 201 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Thần Khúc

Đẳng cấp nhân vật tại Thần KhúcPhần thưởng tại Cửu Tinh
5 – 49 Hộp quà Cửu Tinh 1
50 – 64 Hộp quà Cửu Tinh 2
65 – 74 Hộp quà Cửu Tinh 3
Trên Lv 74 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 2U

Đẳng cấp nhân vật tại 2UPhần thưởng tại Cửu Tinh
1 – 39 Hộp quà Cửu Tinh 1
40 – 159 Hộp quà Cửu Tinh 2
160 – 249 Hộp quà Cửu Tinh 3
Trên Lv 249 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ 9K Truyền Kỳ

Đẳng cấp nhân vật tại 9KPhần thưởng tại Cửu Tinh
1 – 59 Hộp quà Cửu Tinh 1
54 – 65 Hộp quà Cửu Tinh 2
66 – 80 Hộp quà Cửu Tinh 3
Trên Lv 80 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Boom

Đẳng cấp nhân vật tại BoomPhần thưởng tại Cửu Tinh
1 – 20 Hộp quà Cửu Tinh 1
21 – 400 Hộp quà Cửu Tinh 2
401 – 500 Hộp quà Cửu Tinh 3
501 - 540 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Phần thưởng dành cho bằng hữu đến từ Bách Chiến Vô Song

Đẳng cấp nhân vật tại Bách Chiến Vô SongPhần thưởng tại Cửu Tinh
1 – 53 Hộp quà Cửu Tinh 1
54 – 65 Hộp quà Cửu Tinh 2
66 – 80 Hộp quà Cửu Tinh 3
Trên Lv 80 Hộp quà Cửu Tinh 4
STTTên hộp quàQuà tặngSố lượngTính chất
1 Hộp quà Cửu Tinh 1 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 5
2 Hộp quà Cửu Tinh 2 100 củ khoá 10 Khoá
10 vạn bạc khoá 10
Túi Sinh Lực Nhỏ 2
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đá cường hoá TB 30
3 Hộp quà Cửu Tinh 3 100 củ khoá 30 Khoá
10 vạn bạc khoá 30
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đá cường hoá TB 50
4 Hộp quà Cửu Tinh 4 100 củ khoá 50 Khoá
10 vạn bạc khoá 50
Túi Sinh Lực Nhỏ 5
Bùa truyền tống 10
Hồn thạch thú cưỡi 20
Đơn trưởng thành hồng nhan 40
Đơn lợi ích x 2 5
Đơn 1 vạn huyền khí 5

Top
Logo VNG

Webgame nhập vai Khoa huyễn với cốt truyện siêu hiện đại du nhập thế giới pk tiên hiệp thần thông với Cửu Tinh Vô Song